Imperialisme

L’imperialisme és, doncs, la culminació del colonialisme iniciat al segle XV, encara que van ser etapes bastant diferents per diversos motius:

  • Els vells imperis estaven ubicats a les dues Amèriques, que al segle XIX gairebé estaven emancipades. En canvi el colonialisme del segle XIX es va ocupar sobretot l’Àfrica, l’Àsia i el Pacífic.
  • A les antigues colònies els emigrants havien creat societats similars a l’europea, mentre que les noves eren territoris d’ocupació, on la minoria europea exercia el poder sobre la majoria, aliena a l’europeïtzació.
  • El ritme d’ocupació de les noves colònies al llarg del segle XIX va ser molt ràpid, i el 1914 el 85% de la superfície terrestre estava controlada pels europeus.

La primera ocupació va donar lloc a pocs conflictes, al haver-hi només interessos comercials, mentre que la segona ocupació va causar guerres constants, ja que de l’expansió colonial en depenia l’economia de països sencers.

Anuncios

CAUSES IMPERIALISME

Imperialisme
Ideologia i pràctica política que propugna l’expansió territorial dels estats industrialitzats per exercir el seu domini polític, econòmic i militar sobre uns altres pobles.
pobles.
Tendència d’un estat a l’expansió econòmica i territorial, al domini sobre altres estats i pobles. Referit, de primer a l’expansió territorial, el terme fou aplicat, amb l’inici de la industrialització, a la política econòmica expansionista.